Sıkça Sorulan Sorular

Anasayfa » Sıkça Sorulan Sorular

Neden Sağlık ve Güvenlik ile İlgili Konulara Devlet Müdahale Etmektedir?

Yaşam hakkı her şeyin üzerindedir. Bu bağlamda bize emanet edilen çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini korumak, hem vicdani, hem de yasal bir sorumluluktur.
Buradan hareketle, herkesin kendisini veya başkalarını tehlikeye sokmaması gerektiğini belirten kurallar vardır. Yasaların işlevi de çalışanları, iş yerlerinin içerdiği tehlikelere karşı korumaktır.
Çalışma hayatı ile ilgili başta anayasa olmak üzere birçok mevzuat bulunmaktadır. Çalışma hayatını doğrudan ele alan düzenlemeler 4857 Sayılı “İş Kanunu” ile “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” dur.

4857 Sayılı İş Kanunu ile 6331 Sayılı İSG Kanununun Amaç ve Kapsamı Nedir?

4857 Sayılı iş kanununun çıkarılış amacı, işverenler ile herhangi bir iş sözleşmesine dayalı olarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukları düzenlemektir. Bu kanun, kanunun 3. maddesinde “istisnalar” başlığı altında yer alan bütün işyerleri dışında ki, işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilere, faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Amaç ve Kapsamı Nedir?

6331 Sayılı kanun, çalışan sayısı ve faaliyet konularına bakılmaksızın kamu ve özel sektöre ait tüm iş yerlerini kapsar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denetimlerinde Sizden Neler İstenir ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak teftişlerde aşağıdaki konularda bilgi ve belgeler istenebilir. Bu konularda eksikler tespit etmeleri halinde idari para cezaları uygulayabilirler.
* Çalışanlarınızın işe giriş ve aralıklı sağlık muayene raporları
* Çalışanlarınızın iş sağlığı ve güvenliği eğitim belgeleri
* Risk değerlendirme raporu
* Acil durum planı
* Tahliye planı
* Sağlık güvenlik planı
* İSG talimatları
* Çalışanlarınızın diplomaları, ehliyetleri, sertifikaları, uystalık belgeleri,
* Personel özlük dosyaları
* Makinaların, tesis atların muayeneleri ve sicil kartları
* Kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları Sağlık Güvenlik
* Uyarı İşaretleri İşyerinde asılı olması gereken belgeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Uygulanmasını Kim Sağlar?

Kamu adına; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Teftiş Kurulu bünyesinde bulunan iş müfettişleri ile Özel Kurum Adına; İşyeri bünyesinde oluşturulmuş İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, OSGB’ler tarafından sağlanır.

Tehlike ve İşyeri Tehlike Sınıfı Nedir? Nasıl Belirlenir?

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir.
Tehlike sınıfı, iş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubudur.
“İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlike Sınıfları Tebliği’nde” işyeri NACE kodlarına göre sınıflandırılmıştır.

Hangi Faaliyetler Yapı İşine Girer ve Yapı İşleri Hangi Tehlike Sınıfında Yer Almaktadır?

Yapı alanı yapı işlerinin yürütüldüğü alandır. Aşağıdaki faaliyetlerin tümü yapı işi kapsamındadır.
Kazı, yarma ve doldurma işleri
Hafriyat
İnşa
Prefabrike elemanların inşası ve sökümü
Montaj işleri
Değiştirme ve donatma
Tadilatlar
Yenileme
Tamir
Söküm
Yıkım
Restorasyon
Bakım, boyama ve temizleme
Drenaj
Sabit ve hareketli makine ve tesisleri kullanma
Ülke geleni bakımından da tüm sektörler içerisinde meydana gelen ölümlü iş kazalarının %30’u Yapı Sektöründe toplanmaktadır. Bu nedenle Yapı Sektörü 6331 Sayılı Kanunu uyarınca “Çok Tehlikeli İşler” sınıfına girmiştir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşverenlere Ne Gibi Yükümlülükler Getirmektedir?

Bu kanunu işverenler için pek çok yükümlülük getirmiştir. Bunları aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz.
Mesleki riskleri önlenmesi.
Çalışanlara eğitim ve bilgi verilmesi.
Çalışanların sağlık gözetiminin periyodik olarak yapılması.
Tüm sağlık ve güvenlik şartlarının sağlanması
İşe uygun personel çalıştırılması
İş sağlığı ve güvenliği organizasyonunu yapmak
Risk değerlendirmesinin yapılması
Acil durum planlarının hazırlanması
Gerekli araç ve gereçleri sağlamak
Sürekli denetim
Uygunsuzlukların giderilmesi
Alınan tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Ne Demektir? Amacı Nedir?

İş Güvenliği, işyerlerinde işin yürütülmesiyle ilgili olarak oluşan tehlikelerden sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak daha iyi bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla yapılan sistemli çalışmalardır. İş güvenliğinin amacı, doğru önlemler alarak insanların işte zarar görmelerini ya da hastalanmalarını önlemek ve çalışanlara tatmin edici bir çalışma ortamı sunmaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumluluk İlkesi ve Sınırları Nedir?

İşletmesindeki iş güvenliğinden öncelikle, şirket sahibi kendisi sorumludur. Şirket sahibi bu yükümlülüğünü yazılı olarak devretmek suretiyle, işletmedeki başka amirleri kendi sorumluluğuna dahil edilebilir. Uygun amirin seçilmesinden şirket sahibinin yalnız kendisi yetkili ve sorumludur. Ancak bu sorumluluk, işletme ve iş yerinin tümünü sevk ve idare etmeye, işçi alıp çıkarmaya yetkili olan birinci makamda ki kişiye devredilebilir.

Whatsapp
İbrahim Küçükbağ
İbrahim Küçükbağ
Merhaba ?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?